درحال مشاهده: گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان - مطالب ابر گزارش

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

7 زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻠﯿﺪى ﺑﺮاى ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژه

چهارشنبه 5 تیر 1398
03:33
امیرحسین ستوده بیدختی
ﮔــﺰارش وﺿﻌﯿــﺖ، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑــﺮاى ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه اﺳــﺖ. در وﻫﻠﻪ اول، ﻫــﺪف، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺘﻈﺎرات ذى ﻧﻔﻌﺎن اﺳــﺖ. ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژه، ﺧﻼﺻﻪ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﺗﺎﮐﻨﻮن را ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ و ﻓﻬﺮﺳــﺘﻰ از ﺗﻐﯿﯿﺮات، رﯾﺴــﮏ ﻫﺎ و ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﭘﺮوژه را، ﮐــﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ذى ﻧﻔﻌﺎن دارد، اراﺋﻪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﯾﮏ ﮔــﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺨــﺶ ﻫﺎى زﯾﺮ را در آن ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ:
 ﺧﻼﺻﻪ اﺟﺮاﯾﻰ: ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﮐﻠﻰ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﺎورد ﮐﻠﯿﺪى، از آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳــﺎﻧﻰ ﺗﺎﮐﻨﻮن، را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﺮوژه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى و ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻰ رود ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى: وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﻰ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى را ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎى ﺳﺒﺰ )ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(، زرد )در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ(، ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰ )ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮى( ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ؛ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻰ ﻻزم را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﯾﺪ.
 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ: وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﻰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎى ﺳﺒﺰ، زرد، ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻞ( ﻧﺸــﺎن دﻫﯿﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻰ ﻻزم را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻣﺤﺪوده: وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﻰ ﻣﺤﺪوده را ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎى ﺳــﺒﺰ، زرد ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻰ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز )در ﺻﻮرت زرد ﺑﻮدن( ﯾــﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﻣﺤﺪوده، زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى و/ ﯾﺎ ﺑﻮدﺟﻪ )در ﺻﻮرت ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮدن( را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﮐﯿﻔﯿﺖ: وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﻰ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎى ﺳﺒﺰ، زرد ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ. اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ، زرد اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺒﺰ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮداﻧﺪ. اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ، ﺗﻮﺿﯿــﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣــﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﯿﺎر ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﮔﺮدد.
 رﯾﺴﮏ ﻫﺎ: رﯾﺴﮏ ﻫﺎ، ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه اى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﻨﺪ. ﭘﺮوزه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ داراى رﯾﺴﮏ ﻫﺎى ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺴﮏ ﻫﺎى ﻣﻬﻢ و ﺑﺤﺮاﻧﻰ را ﮐﺸﻒ و اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ذى ﻧﻔﻌﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 ﻣﺴـﺎﺋﻞ: ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ و ﻓﻌﻠﻰ ﮐﻪ ﭘﺮوژه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. ﻣﺴﺎﺋﻞ، آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣــﻰ آﻧﻬﺎ، ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳــﻰ ذى ﻧﻔﻌﺎن، ﻓﻬﺮﺳــﺖ و در ﮔﺰارش آورده ﺷــﻮﻧﺪ. ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى رﺳﯿﺪﮔﻰ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن هریک از مسائل چه برنامه ای دارید.

از گزارش هاى وضعیت براى مدیریت انتظارات استفاده كنید

سه شنبه 6 فروردین 1398
06:28
امیرحسین ستوده بیدختی
گزارش هاى وضعیت معمولاً به آن اندازه كه باید باشند، مؤثر نیستند. این،هم در مورد اعضاى تیم كه گزارش وضعیت را به مدیر پروژه ارائه مى كنند
و هم براى مدیران پروژه كه این گزارش ها را به ذى نفعان اصلى عرضه مى نمایند، صحت دارد. یكى از دلایل اصلى این امر، آن است كه افرادى كه این گزارش ها را تهیه مى كنند به آن به عنوان یك كار عادى و روزمره مى نگرند، نه به عنوان شیوه اى براى انتشار اطلاعات باارزش. شما معمولاً یك گزارش وضعیت دریافت مى كنید كه خیلى خلاصه است و هیچ چیزى نمى گوید، یا برعكس، گزارش وضعیتى دریافت مى كنید كه شامل تمامى فعالیت هایى است كه یك فرد انجام مى دهد.كسى كه گزارش وضعیت را تهیه مى كند باید آنرا به گونه اى بنویسد كه خواننده بتواند از اطلاعات موجود در آن در فرآیند تصمیم گیرى استفاده كند. اطلاعات باید داراى ارزش باشند. نویسنده باید از خود بپرسد كه اطلاعات گزارش وضعیت، در آنجا درج مى شود تا چیز ارزشمندى را اعلام كند یا فقط براى آن است كه فضا را پر كند.گزارش هاى وضعیت، نوعاً باید بر موارد زیر تمركز داشته باشند:
 آنچه كه انجام شده، در مقایسه با آنچه كه در برنامه زمانبندى آورده شده است.
 توضیحات درباره كارهایى كه باید تكمیل مى شد اما از زمانبندى عقب افتاده است.
 مشكلات (مسائل) موجود، تأثیر آنها بر روى پروژه، و اینكه براى برطرف كردن آنها چه كارى انجام مى شود.
 درخواست هاى تغییر محدوده پروژه.
 ریسك هایى كه به تازگى شناسایى شده اند.
 مشاهداتى كه براى خواننده مفید خواهد بود.

اگر شما در گزارش هاى وضعیت خود، بر این نوع اطلاعات تمركز كنید، متوجه خواهید شد كه این اطلاعات، معنى دار هستند و مى توانند براى كمك به مدیریت پروژه و آگاه نگه داشتن ذى نفعان، مورد استفاده قرار گیرند. اگر وقایع كم اهمیت و بدیهى را گزارش كنید، افراد به گزارش هاى شما توجه نخواهند كرد.
فركانس گزارش دهى وضعیت، به طول پروژه و سرعت لازم جهت واكنش بستگى دارد. مثلاً اگر طول پروژه شما دو ماه باشد و مدیر پروژه، گزارش وضعیت را به صورت ماهیانه از اعضاى تیم دریافت كند، در صورتى كه مشكلى گزارش شده باشد، زمان كافى براى پاسخگویى وجود نخواهد داشت. یك قانون سرانگشتى، به شرح زیر است:
 پروژه هاى كوچك ممكن است نیازى به گزارش وضعیت رسمى نداشته باشند.
 در پروژه هاى متوسط، اعضاى تیم باید هر هفته گزارش وضعیت را ارائه كنند.
 در پروژه هاى بزرگ، اعضاى تیم باید گزارش وضعیت را به صورت هفتگى یا احتمالاً هر دو هفته یك بار ارائه نمایند.
به روز رسانى وضعیت نیز تا حدى بستگى به موقعیت دارد. مثلاً اگر فعالیت هاى بحرانى در حال وقوع باشد، شاید لازم گردد كه به روز رسانى وضعیت به طور روزانه انجام و اعلام شود. چنین وضعیتى ممكن است حوالى زمان نصب، هنگامى كه در واپسین روزهاى پروژه كارهاى بسیارى باید در هماهنگى با هم انجام شود، اتفاق بیفتد.

گزارش های پیشرفته مدیریت پروژه

شنبه 27 آذر 1395
11:49
امیرحسین ستوده بیدختی
گزارش های پیشرفته مدیریت پروژه

گزارش های وضعیت، متداولترین نوع گزارش های پروژه است. اما گزارش های دیگری هم وجود دارد که برای موفقیت شما در مدیریت پروژه، به همان اندازه، حائز اهمیت است.

    گزارش های داشبورد: از آنجا که این گزارش ها یک دید کلی از کل پروژه به دست می دهند، گزارش های خوبی هستند. این گزارش ها برای نشان دادن خلاصه ای از پیشرفت، ریسک ها، هزینه ها، و نفر- ساعت ها، در یک صفحه، ایده آل هستند. شما می توانید از این گزارش ها به عنوان پایه ای برای گزارش های اجرایی یا گزارش به هیئت مدیره، استفاده کنید.

    گزارش های هزینه: یک گزارش هزینه می تواند به شما نشان دهد که دقیقاً چه میزان هزینه کرده اید. این گزارش ها باید نشان دهند که چه پول هایی را خرج کرده اید، چه زمانی خرج کرده اید و برای چه مواردی هزینه نموده اید. در بهترین حالت، پیش بینی شما برای هزینه های آتی نیز باید در این گزارش ها آورده شود.

    گزارش های تایم شیت: گزارش های تایم شیت، خلاصه ای از داده های ثبت شده در تایم شیت ها را ارائه می کند. در این گزارش ها می توانید ببینید که چه کسی بر روی چه چیزی کار کرده و چه فعالیت هایی بیشترین زمان را به خود اختصاص داده است. همچنین برای بررسی صحت برآوردهای خود در مورد مدت زمان فعالیت ها می توانید از داده های این گزارش ها استفاده کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
گزارش های پیشرفته مدیریت پروژه

شنبه 27 آذر 1395
11:49
امیرحسین ستوده بیدختی
گزارش های پیشرفته مدیریت پروژه

گزارش های وضعیت، متداولترین نوع گزارش های پروژه است. اما گزارش های دیگری هم وجود دارد که برای موفقیت شما در مدیریت پروژه، به همان اندازه، حائز اهمیت است.

    گزارش های داشبورد: از آنجا که این گزارش ها یک دید کلی از کل پروژه به دست می دهند، گزارش های خوبی هستند. این گزارش ها برای نشان دادن خلاصه ای از پیشرفت، ریسک ها، هزینه ها، و نفر- ساعت ها، در یک صفحه، ایده آل هستند. شما می توانید از این گزارش ها به عنوان پایه ای برای گزارش های اجرایی یا گزارش به هیئت مدیره، استفاده کنید.

    گزارش های هزینه: یک گزارش هزینه می تواند به شما نشان دهد که دقیقاً چه میزان هزینه کرده اید. این گزارش ها باید نشان دهند که چه پول هایی را خرج کرده اید، چه زمانی خرج کرده اید و برای چه مواردی هزینه نموده اید. در بهترین حالت، پیش بینی شما برای هزینه های آتی نیز باید در این گزارش ها آورده شود.

    گزارش های تایم شیت: گزارش های تایم شیت، خلاصه ای از داده های ثبت شده در تایم شیت ها را ارائه می کند. در این گزارش ها می توانید ببینید که چه کسی بر روی چه چیزی کار کرده و چه فعالیت هایی بیشترین زمان را به خود اختصاص داده است. همچنین برای بررسی صحت برآوردهای خود در مورد مدت زمان فعالیت ها می توانید از داده های این گزارش ها استفاده کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
ارسال شده در:

چند نکته در مورد گزارش های وضعیت پروژه

پنجشنبه 25 آذر 1395
03:57
امیرحسین ستوده بیدختی
چند نکته در مورد گزارش های وضعیت پروژه
در تهیه و ارائه گزارش های وضعیت پروژه، باید به نکات متعددی توجه داشته باشید، از جمله اینکه:

    مدیریت پروژه، سیاه و سفید است. درست است که مناطق خاکستری بسیاری در مدیریت پروژه وجود دارد، اما در نهایت باید به این پرسش که فعالیتی انجام شده است یا خیر، پاسخ مثبت یا منفی بدهید. گزارش های وضعیت باید منعکس کننده واقعیت های سیاه و سفید باشد.

    مدیریت پروژه، نتیجه گراست. با توجه به روح سیاه و سفید بودن، هر فعالیت در برنامه پروژه باید به صورت نتیجه گرا بیان شود. شما هرگز نمی توانید افعالی در گزارش وضعیت پروژه داشته باشید که نشان دهنده ادامه و استمرار باشد. مثلاً: "در حال نصب است" یا "در دست بررسی است" قابل قبول نیست و باید گفته شود: "نصب شد" یا "بررسی شد".

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    مدیریت پروژه، عبارت است از گام های محکم و ملموس رو به جلو. هر پروژه، یک زندگی خصوصی دارد و یک زندگی اجتماعی. زندگی خصوصی پروژه، شامل تمامی وقایعی است که از یک جلسه PMO تا جلسه بعد اتفاق می افتد. زندگی اجتماعی پروژه، آن چیزهایی است که در هر یک از جلسات PMO مورد بحث قرار می گیرد. حاصل تمامی اینها باید گام هایی محکم و ملموس رو به جلو در برنامه پروژه باشد.

چند نکته در مورد گزارش های وضعیت پروژه

پنجشنبه 25 آذر 1395
03:57
امیرحسین ستوده بیدختی
چند نکته در مورد گزارش های وضعیت پروژه
در تهیه و ارائه گزارش های وضعیت پروژه، باید به نکات متعددی توجه داشته باشید، از جمله اینکه:

    مدیریت پروژه، سیاه و سفید است. درست است که مناطق خاکستری بسیاری در مدیریت پروژه وجود دارد، اما در نهایت باید به این پرسش که فعالیتی انجام شده است یا خیر، پاسخ مثبت یا منفی بدهید. گزارش های وضعیت باید منعکس کننده واقعیت های سیاه و سفید باشد.

    مدیریت پروژه، نتیجه گراست. با توجه به روح سیاه و سفید بودن، هر فعالیت در برنامه پروژه باید به صورت نتیجه گرا بیان شود. شما هرگز نمی توانید افعالی در گزارش وضعیت پروژه داشته باشید که نشان دهنده ادامه و استمرار باشد. مثلاً: "در حال نصب است" یا "در دست بررسی است" قابل قبول نیست و باید گفته شود: "نصب شد" یا "بررسی شد".

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    مدیریت پروژه، عبارت است از گام های محکم و ملموس رو به جلو. هر پروژه، یک زندگی خصوصی دارد و یک زندگی اجتماعی. زندگی خصوصی پروژه، شامل تمامی وقایعی است که از یک جلسه PMO تا جلسه بعد اتفاق می افتد. زندگی اجتماعی پروژه، آن چیزهایی است که در هر یک از جلسات PMO مورد بحث قرار می گیرد. حاصل تمامی اینها باید گام هایی محکم و ملموس رو به جلو در برنامه پروژه باشد.
ارسال شده در:

5 مورد ضروری برای گزارش های پروژه

سه شنبه 23 آذر 1395
03:43
امیرحسین ستوده بیدختی
5 مورد ضروری برای گزارش های پروژه

ذی نفعان در باره پروژه چه می خواهند بدانند؟ هنگامی که داده های بسیار زیاد در اختیار دارید، انتخاب اطلاعات مناسب از میان آنها دشوار است. اگر موارد زیر را در گزارش های پروژه خود درج کنید، نمی توانید راه را اشتباه بروید:

    ریسک های عمده: 3 مورد از بالاترین ریسک های پروژه را در گزارش خود بیاورید. از آنجا که وضعیت ریسک تقریباً روزانه می تواند تغییر کند، قبل از آماده کردن گزارش، با صاحب ریسک صحبت کنید و مطمئن شوید که تمامی جزئیات را در مورد آخرین وضعیت، در اختیار دارید.

    مسائل عمده: 3 مورد از مهمترین مسائل پروژه و آنچه را که درباره آنها انجام می دهید، در گزارش درج کنید. اگر لازم است حامی پروژه اقدامی برای کمک به حل این مسائل انجام دهد، آنرا متذکر شوید. نام افرادی که آن مسائل را مدیریت می کنند و تاریخی که تصور می کنید آن مسائل حل شود، را نیز بیان نمایید.

    خلاصه پیشرفت: مایل استون های عمده پروژه را فهرست کنید و مشخص نمایید که آیا در موعد مقرر به آنها دست یافته اید یا خیر.

    پیش بینی بودجه: حامیان پروژه مایلند بدانند که پروژه تاکنون چقدر هزینه داشته و آیا این میزان، بیشتر از میزان پیش بینی شده بوده یا کمتر. نیازی به ارائه تمامی جزئیات نیست؛ کافی است فقط ارقام سطح بالا را در گزارش بیاورید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    شاخص وضعیت: یک شاخص وضعیت رنگی (به رنگ چراغ های راهنمایی) در بالای گزارش، می تواند به آسانی افراد را از وضعیت کلی پروژه آگاه سازد.

5 مورد ضروری برای گزارش های پروژه

سه شنبه 23 آذر 1395
03:43
امیرحسین ستوده بیدختی
5 مورد ضروری برای گزارش های پروژه

ذی نفعان در باره پروژه چه می خواهند بدانند؟ هنگامی که داده های بسیار زیاد در اختیار دارید، انتخاب اطلاعات مناسب از میان آنها دشوار است. اگر موارد زیر را در گزارش های پروژه خود درج کنید، نمی توانید راه را اشتباه بروید:

    ریسک های عمده: 3 مورد از بالاترین ریسک های پروژه را در گزارش خود بیاورید. از آنجا که وضعیت ریسک تقریباً روزانه می تواند تغییر کند، قبل از آماده کردن گزارش، با صاحب ریسک صحبت کنید و مطمئن شوید که تمامی جزئیات را در مورد آخرین وضعیت، در اختیار دارید.

    مسائل عمده: 3 مورد از مهمترین مسائل پروژه و آنچه را که درباره آنها انجام می دهید، در گزارش درج کنید. اگر لازم است حامی پروژه اقدامی برای کمک به حل این مسائل انجام دهد، آنرا متذکر شوید. نام افرادی که آن مسائل را مدیریت می کنند و تاریخی که تصور می کنید آن مسائل حل شود، را نیز بیان نمایید.

    خلاصه پیشرفت: مایل استون های عمده پروژه را فهرست کنید و مشخص نمایید که آیا در موعد مقرر به آنها دست یافته اید یا خیر.

    پیش بینی بودجه: حامیان پروژه مایلند بدانند که پروژه تاکنون چقدر هزینه داشته و آیا این میزان، بیشتر از میزان پیش بینی شده بوده یا کمتر. نیازی به ارائه تمامی جزئیات نیست؛ کافی است فقط ارقام سطح بالا را در گزارش بیاورید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    شاخص وضعیت: یک شاخص وضعیت رنگی (به رنگ چراغ های راهنمایی) در بالای گزارش، می تواند به آسانی افراد را از وضعیت کلی پروژه آگاه سازد.
ارسال شده در:

گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان - مطالب ابر گزارش


گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان - مطالب ابر گزارش,تعطیلی کلیه فعالیت های تجاری
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان است. ||
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات