درحال مشاهده: گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان - مطالب ابر نه گفتن

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

9 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻪ" ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ

سه شنبه 10 دی 1398
07:38
امیرحسین ستوده بیدختی
 ﮐﺎرﻫـﺎى ﻏﯿﺮﻣﺆﺛـﺮ: Catherine DeVrye، ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه و ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﻰ ﺳــﺎﺑﻖ IBM، در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ: "ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ"، ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت در ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺎى ﻏﯿﺮﻣﺆﺛﺮ، ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﺷــﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ.
 ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﻰ ﮐـﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺷـﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ: ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎرى از ﺷﻤﺎ ﻣﻰ رود و در 
ﭼﻪ ﺟﻬﺘﻰ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺟﻠﺴﺎت ﻏﯿﺮﺿﺮورى: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ 65 درﺻﺪ ﭘﺎﺳــﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺴــﺎت، آﻧﻬﺎ را از ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﻰ دارد، و 17 درﺻﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت، ﺑﻰ ﺣﺎﺻﻞ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  24ﺳﺎﻋﺘﻪ: ﮐﺎر، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ داﺷــﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ دارد؛ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣــﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﯾﮑﻰ از اﯾﻦ دو ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ و دﯾﮕﺮى آﻏﺎز ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎى رﺳــﻤﻰ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر، و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺷﺪه در ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎى ﻓﻮرى را ﻧﯿﺰ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻧﺸــﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎدل ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ.
 درﺧﻮاﺳـﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎى ﺷـﻤﺎ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ: آﯾﺎ ﺷــﺒﯿﻪ ﻏﺪه اى اﺳــﺖ ﮐﻪ راه ﮔﻠﻮﯾﺘﺎن را ﺑﺴﺘﻪ اﺳــﺖ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺮزﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻮﻋﺪﻫـﺎى ﻏﯿﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ در ﭘـﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ: ﺑﺎر ﮐﺎرى و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎى ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺸــﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

 ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاى ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ 
ﻧﻤﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻰ- ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﮐﺎرﻫﺎى زﯾﺎدى ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ: اﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزى 
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎى ﺑﯿﺸﺘﺮى را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ. ﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﻮد: اﮔﺮ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮى ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﻧﯿﺴــﺘﯿﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻗﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﻠﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

شما حق دارید" نه " بگویید!

چهارشنبه 24 شهریور 1395
01:17
امیرحسین ستوده بیدختی
شما حق دارید" نه " بگویید!

در اینكه گفتن" نه" گاهی واقعاً ضروری است، شكی نیست! چگونه می توان این كلمه را بر زبان راند، بی آنكه سوء تفاهمی پیش آید؟ در اینچا به چند روش اشاره شده است:

    روش "پافشاری"
    این روش هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد كه طرف مقابل مایل به شنیدن "نه" نیست و تصور می كند که با اصرار می تواند سرانجام رضایت شما را جلب کند. تنها كاری كه در مقابل این افراد باید انجام دهید گفتن"نه" و باز هم "نه" است که البته برای گفتن آن، می توان از جملات ملایم نیز استفاده كرد.

    روش "ساندویچی"
    این روش برای افرادی به كار می رود كه احساس می كنید باید با ملاطفت بیشتری با آنها برخورد کنید مثل سالمندان و یا كسانی كه تازه با آنها آشنا شده اید و نمی خواهید از شما برنجند. در این روش شما یك "نه" درست و حسابی را بین دو جمله مثبت می پیچید و به فرد مقابل تحویل می دهید. مثلاً: "از دعوت شما خیلی ممنونم، ولی نمی توانم امشب بیایم، امیدوارم به شما خوش بگذرد."

    روش "ساندویچی معکوس"
    اگر به یك "نه" قوی تر احتیاج دارید، می توانید جمله خود را با "نه" شروع کنید، در میانه كلام از جمله ای زیبا استفاده نمایید و در آخر، یك "نه" دیگر به كار ببرید. این روش برای "نه" گفتن به همكاران یا افراد سختگیر بسیار مناسب است. مثل: "خیر واقعاً از آمدن به كنفرانس معذورم. خیلی دوست داشتم می توانستم بیایم و امیدوارم همه چیز به خوبی پیش برود. اما متأسفم كه باید بگویم نه".

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    روش "نه، اما ..."
    اگر از شما درخواستی می شود كه مایل به پذیرش آن نیستید، می توانید آن را با یك پیشنهاد جدید جایگزین نمایید. مثلاً: "نه، ولی هفته بعد وقت دارم، ممكن است تغییرش بدهید؟".
    همیشه هنگام گفتن "نه" محتاط باشید و تا جایی كه می توانید برای خود فرصت ذخیره كنید. شاید درحال حاضر مایل به انجام كاری نباشید ولی چند ساعت بعد نظرتان عوض شود؛ بنابراین هر وقت مایل به پذیرفتن پیشنهادی نبودید، مستقیماً "نه" نگویید و از جملاتی مانند: "می توانم راجع به آن فكر كنم؟" یا "فردا خبرش را به شما خواهم داد" استفاده نمایید.
    بعضی ها عادت كرده اند به در بگویند تا دیوار بشنود. واقعاً شگفت انگیز است كه چقدر بدون آنكه مستقیماً انجام کاری از ما خواسته شده باشد، برای انجام آن كار"بله" گفته ایم. اگر واقعاً حوصله، فرصت، یا توان انجام كار درخواستی را ندارید و یا طرف مقابل، نه از سر ناچاری یا آبرومندی، بلكه به دلیل زبل بودن درخواست خود را با این شیوه مطرح كرده است، حرف او را نشنیده بگیرید.
    در نهایت، به یاد داشته باشید كه:
        شما حق دارید"نه" بگویید.
        گفتن"نه" گستاخی نیست، بلکه یک امر طبیعی است.
        اگر به جا "نه" بگویید ، از احترام شما كاسته نخواهد شد.
        اگر به جا "نه" بگویید بیشتر به خودتان لطف کرده اید.


برچسب ها:نه ،نه گفتن ،

گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان - مطالب ابر نه گفتن


گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان - مطالب ابر نه گفتن,تعطیلی کلیه فعالیت های تجاری
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان است. ||
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات