درحال مشاهده: گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان - مطالب مدل سازی اطلاعات ساختمان، مدلسازی اطلاعات ساختمان ،Building information modeling ،BIM

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

افزایش بهره وری در صنعت ساخت و ساز با بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان

شنبه 26 تیر 1395
05:17
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله افزایش بهره وری در صنعت ساخت و ساز با بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان
  وحید شاه حسینی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۱۷۹۴)
استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین حجرالاسودی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر نوژان نادری - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده مقاله:
اگر یک نگاه کلی به صنعت ساخت داشته باشیم، با نقاط ضعف متعددی رو به رو خواهیم شد که بهبود آنها منجر به بهبود کیفی و کمی محصولات اینصنعت خواهد شد. در سالهای اخیر، فناوری های نوینی ظهور کرده و نوید افزایش بازده، کاهش هزینه ها و افزایش تولیدات را برای صنعت ساخت و ساز به همراه داشته اند؛ مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) از جمله مهم ترین این فناوری ها می باشد. بیم یک فناوری نسبتا جدید در صنعت ساخت و ساز محسوب می شود. در مقاله پیش رو، ابتدا به بررسی وضعیت فعلی صنعت ساخت و شفاف سازی نقاط ضعف موجود می پردازیم. در ادامه با معرفی فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان، به پتانسیل های موجود در این فناوری در جهت بهبود وضعیت ساخت و ساز و متعاقب آن افزایش بهره وری در صنعت ساختمان اشاره می گردد. امید است با بهره گیری از نتایج این تحقیق، گامی رو به جلو در جهت بهبود صنعت ساختمان کشور برداشته شود.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان، بیم، مدیریت ساخت، BIM 

ارسال شده در:

کنترل هزینه ها در پروژه های ساختمانی با استفاده از BIM

شنبه 26 تیر 1395
05:17
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله کنترل هزینه ها در پروژه های ساختمانی با استفاده از BIM
بهزاد عابدینی - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
اقبال شاکری - عضو هیئت علمی دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
چکیده مقاله:
در صنایع معماری، مهندسی و ساخت و ساز *(AEC) از دیرباز به دنبال تکنیک های کاهش هزینه های پروژه، افزایش بهرره وری و کیفیت و کاهش زمان تحویل پروژه بوده اند. به کارگیری (Building Information Modeling) BIM به معنی مدل سازی اطلاعات ساختمان نتایج ایده آلی را برای مهندسین در فرییندهای طراحی، برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل پروژه داشته است BIM نشان دهنده توسعه و استفاده از مدل های N- بعدی کامپیوتری برای شبیه سازی، برنامه ریزی، طراحی، ساخت و ساز و بهره برداری از تاسیسات که کمک می کند تا معماران، مهندسان و سازندگان به تجسم آنچه در پروژه قرار است اتفاق بیافتد بپردازند. کاهش هزینه ها و مدیریت منابع موجود جزو اهداف اصلی هر پروژه ساختمانی می باشد در این مقا له به بررسی نقش BIM در کنترل و کاهش هزینه ها پرداخته ایم و نشان داده ایم که چگونه با هزینه اندکی برای تکنولوژی BIM می توان از دوباره کاری ها و پرداخت هزینه های اضافی جلوگیری کردو منابع موجود را به نحوی تخصیص داد تا پروژه در زمان مقرر و بودجه تعیین شده به پایان برسد.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
؛BIM، مدل سازی اطلاعات ساختمان، کنترل هزینه، مدیریت مالی 

ارسال شده در:

لزوم بکارگیری BIM در ساختمان های استراتژیک

شنبه 26 تیر 1395
05:16
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله لزوم بکارگیری BIM در ساختمان های استراتژیک
بهزاد عابدینی - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-مهندسی ومدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  رضا مکنون (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۵۵۸)
عضو هیئت علمی دانشکده عمران ومحیط زیست،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی کلینیک تهران)
چکیده مقاله:
صنایع معماری،مهندسی وساخت وساز (AEC) از دیرباز به دنبال تکنیک های کاهش هزینه های پروژه،افزایش بهره وری وکیفیت وکاهش زمان تحویل پروژه بوده اند.بکارگیری Building Information Modeling) BIM) به معنی مدل سازی اطلاعات ساختمان نتایج ایده آلی را برای مهندسین در فرآیندهای طراحی،برنامه ریزی،مدیریت،اجرا وکنترل پروژه داشته است BIM نشان دهنده توسعه واستفاده از مدل های –N بعدی کامپیوتری برای شبیه سازی،برنامه ریزی،طراحی،ساخت وساز وبهره برداری از تأسیسات که کمک می کند تا معماران،مهندسان وسازندگان به تجسم آنچه در پروژه قرار است اتفاق بیافتد بپردازند.در این مقاله لزوم بکارگیری BIM در جهت کاهش زمان وهزینه ترمیم وبهسازی ساختمان های استراتژیک (ساختمان های بادرجه اهمیت ویژه) در شرایط بحرانی از قبیل بروز جنگ وزلزله وکاربرد آن در مدیریت توسعه پایدار پرداخته ایم.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
BIM،مدل سازی اطلاعات ساختمان،ساختمان های استراتژیک کاهش زمان وهزینه،ترمیم ویازسازی 

ارسال شده در:

سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM راهکاری کارا در افزایش پایداری در معماری، از طراحی تا استفاده

شنبه 26 تیر 1395
05:16
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM راهکاری کارا در افزایش پایداری در معماری، از طراحی تا استفاده
آرمین منیر عباسی - استادیار، دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور مرکز کرج، ایران
مریم اولیایی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه مهرالبرز، تهران، ایران
باقر دستیار - کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور مرکز کرج، ایران
علیرضا عسگری سرشکی - کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور مرکز کرج، ایران
چکیده مقاله:
تکنولوژی مدلسازی اطلاعات ساختمانBuilding Information Modeling یکی از روشهایی است که به دلیل امکان ایجاد پایگاه دادههای قوی برای ساختمان و اجزای آن و همچنین ایجاد و ارائه شناسنامه های اطلاعاتی غنی برای آنها، امکان اتخاذ تصمیمات بهینه جهت اجرای پروژه ها در هر مرحله ای از انجام یک پروژه، کاهش چشمگیر زمان و هزینه مدیریت اجرایی و ساخت و ساز را فراهم آورده است. فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان به عنوان ابزاری قدرتمند در دست مدیران، معیارهای موفقیت پروژه را بهبود می بخشتد معیارهایی چون هزینه، زمان و کیفیت. با توجه به اثبات کارایی بالای این ابزار، در این پژوهش تلاش شده است تا علاوه بر بررسی چالشهای اسفاده از این راهکار به بیان نقاط مثبت این سیستم در مدلسازی اطلاعاتی ساختمان در جهت افزایش پایداری پرداخته شود . در نهایت برخی از کارکردهای مهم، مفید و کاربردی استفاده از تکنولوژی نوینBIMبرای دستیابی به اصول پایداری بر اساس مروری بر منابع مطالعه شده مورد بررسی قرار گرفته است
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان، توسعه، طراحی پایدار. 

ارسال شده در:

مدیریت و بکار گیری مدل سازی اطلاعات ساختمانBIM

شنبه 26 تیر 1395
05:15
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله مدیریت و بکار گیری مدل سازی اطلاعات ساختمانBIM
مرتضی نیک سرشت -
چکیده مقاله:
امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده ای از طراحی و ساخت تا بهره برداری و حتی مرحله تخریب ساختمان ها پیدا کرده است. این فناوری بانمایش دیجیتال خصوصیات ساختمان مدیرپروژه و ذینفعان را در هرمرحله برای تصمیم گیری درست یاری می کند. اگرچه معماران و مهندسین طراح، بهره برندگان اصلیBIMشناخته می شوند، باید اذعان داشت صنعت ساختمان سازی نیز، در این زمینه بسیار ذینفع می باشدBIMبه پیمانکاران یک فرصت خارق العاده می دهد تا قبل ازشروع به شکافتن زمین پروژه، روشهای اجرا و وسایل موردنیاز خود را برنامه ریزی کنند. کل تیم اجرایی شامل پیمانکار اصلی، پیمانکاران جزء و سازندگان می توانند در کنار هم با استفاده از امکانات شبیه سازی مجازی فرایند ساخت، به تمرین توالی اجرا، تعیین محل های داربست ها، بالابرها و مدیریت سایت پروژه و ...بپردازند و اثرات تصمیمات خود را قبل از شروع اجرا ارزیابی کنند. در قرن معاصر هر تکاملی در فن آوری با پیشرفت درعلوم رایانه بدست آمده است . مدل سازی اطلاعات ساختمانBIMدر واقع یک مدل چند بعدی D5 شبیه سازی شده مربوط به هندسه ساختمان ، روابط فضایی، اطلاعات مکانی، مقدار و خواص تمامی اجزای ساختمان و ارتباط هوشمند آنها با یکدیگر در طی چرخه حیات آن می باشد که شامل : بهسازی ، برنامه ریزی ، طراحی ، ساخت و بهره برداری است . در این تحقیق ضمن معرفی قابلیت های پیشرفته این فن آوری سعی شده با انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه از افراد با صلاحیت روند رو به رشد استفاده ازBIMمورد ارزیابی قرار گیرد و با ارائه راهکارهایی بستر استفاده از این تکنولوژی در مدیریت پروژه ها محیا شود
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدیریت پروژه ،مدل سازی اطلاعات ساختمان ، BIM 

ارسال شده در:

نقش استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در کاهش هزینه های ساخت و ساز

شنبه 26 تیر 1395
05:15
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله نقش استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در کاهش هزینه های ساخت و ساز
فاطمه احمدزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
چکیده مقاله:
یکی از مهمترین مشکلاتی که صنعت ساخت با آن دست به گریبان است، افزایش هزینه ها نسبت به بودجه پیش بینی شده است. متخصصان صنایع معماری، مهندسی و ساخت و ساز AEC همواره به دنبال روشهایی برای به حداقل رساندن هزینه های پروژه با حفظ کیفیت مطلوب بوده اند.امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM با ساخت و بهینه سازی یک مدل دیجیتال از ساختمان و به کارگیری آن در تمامی طول چرخه حیات پروژه و همچنین ایجاد شفافیت در تمامی فرآیندها، گره گشای بسیاری از مشکلات ساخت و ساز از قبیل افزایش هزینه هاست. تحقیق پیش رو با استفاده از روش مطالعه مروری به بررسی نقش تکنولوژی BIM در کاهش هزینه ها، در سه فاز پیش از ساخت، حین ساخت و پس از ساخت پرداخته است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، BIM، کاهش هزینه، مدیریت مالی 

ارسال شده در:

چگونگی و تاثیر اموزش BIM در کارگاه

شنبه 26 تیر 1395
05:14
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله چگونگی و تاثیر اموزش BIM در کارگاه
مستوره شادکام - موسسه غیرانتفاعی علا الدوله سمنانی
چکیده مقاله:
دراین مقاله ابتدا به تعریف مدل سازی اطلاعات ساختمان buihding information modeling و مزیت های استفاده از BIM در صنعت ساخت و موانع پیش رو اشاره شده که سپس چگونگی آموزش BIM در کارگاه و تأثیرات آن بر روی عملکرد سرپرست کارگاه بررسی شده است. چگونه با آموزش و یادگیری فردی، شیمی و سازمانی BIM می تواند منجر به بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها، رفع دوباره کاری ها و تلفات، کاهش زمان ساخت، بهبود ارتباطات و همکاری ها در صنعت ساختمان شود. اعضای تیم می توانند با همکاری و به اشتراک گذاری دانش خود کمک شایانی به روند رو به رشد پیشرفت صنعت ساخت کشورها نمایند. مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان یک زبان مشترک فنی و سازمانی می تواند باعث بهبود ارتباطات، همکاری، دامنه رشد، کاهش هزینه و کنترل زمان شود. مطابق مطالعات انجام شده قبلی مشکلات نرم افزاری عدم استاندارد سازی و عدم تمایل به اشتراک گذاری دانش از عواملی است که تاکنون مانع از فراگیر شدن BIM در کارگاه های ساختمانی ایران شده است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
اbim، آموزش، پروژه های ساخت، کارگاه ساخت، مدل سازی اطلاعات ساختمان 

ارسال شده در:

تحلیل پیاده سازی و استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درصنعت ساخت ایران بر پایه SWOT

شنبه 26 تیر 1395
05:14
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله تحلیل پیاده سازی و استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درصنعت ساخت ایران بر پایه SWOT
  امیرحسین ستوده بیدختی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۰۵۶)
دانشجوی کارشناسی ارشد،موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
  احسان اثنی عشری (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۰۵۵)
عضو هیئت علمی، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
چکیده مقاله:
با ایجاد رکود در صنعت ساخت و هدف گذاری بر افزایش بهره وری در این صنعت باعث شکسته شدن حصارهای فکری شده که باعث شده بود این صنعت یک صنعت سنتی و بدون پیشرفت فناورانه تلقی گردد،یکی از ابزارهای جدید مورد استفاده در این صنعت مدل سازی اطلاعات ساختمان است که میتوان گفت استفاده از ان با سرعتی چندین برابری در قبال ابزارهای قدیمی این صنعت مانند CAD درحال گسترش بوده و توسعه میابد،با این حال استفاده از آن در صنعت ساخت ایران نمود پیدا نکرده است تا حدی که درتحقیقات انجام شده نیز کمتر به نمونه موردی اجرایی وجود دارد و بیشترین مطالعات تحقیقاتی مربوط به فرضیات یا نقشه های اجرا شده است که صرف بررسی نرم افزاری آن صنعت ساخت را از فواید این ابزار ذینفع نمی سازد و نیاز به تدوین یک برنامه استراتژیک برپایه شناخت شرایط صنعت ساخت ایران و فواید مدل سازی اطلاعات ساختمان احساس میشود، در تحقیق پیشرو به وسیله تکنیک آنالیز SWOT به فرصت ها وچالش های پیاده سازی و چگونگی آن درجهت تدوین یک برنامه استراتژیک برای صنعت ساخت ایران پرداخته شده است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان،BIMو SWOT ،پیاده سازی 
ارسال شده در:

تاثیر مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) بر روش های اجرای پروژه ، رهیافتی از (طرح-مناقصه-ساخت) بسوی اجرای تجمیعی پروژه (IPD)

شنبه 26 تیر 1395
05:14
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله تاثیر مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) بر روش های اجرای پروژه ، رهیافتی از (طرح-مناقصه-ساخت) بسوی اجرای تجمیعی پروژه (IPD)
سعید بنی هاشمی - دانشجوی دکترای مدیریت ساخت،دانشگاه تکنولوژی سیدنی
سعید خلیلی قمی - کارشناس ارشد مدیریت ساخت، رئیس هیئت مدیره شرکت آفتاب کویر
چکیده مقاله:
در سالهای اخیر، پروژه های ساختمانی در فاز طراحی و اجرا شاهد پیچیدگی های روزافزونی بوده اند طوریکه به نظر میرسد روش های سنتی جاری یارای مقابله با تحولات رخ داده را ندارند. روش فعلی اجرا و تحویل پروژه های ساختمانی در کشورمان، طرح-مناقصه-ساخت مبتنی بر سیستم CAD بوده که دارای نواقص متعددی از جمله گسیختگی بخش های شرکت کننده از قبیل مشاور، پیمانکار و کارفرما، عدم کارایی در اشتراک اطلاعات و مستندات پروژه و نبود بستر مناسب جهت به کار گیری تکنولوژی های اطلاعاتی نوین است. مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) که در حال حاضر یگانه تکنولوژی پیشرو در عرصه ی طراحی، مهندسی، اجرا و مدیریت پروژه های ساختمانی به شمار می آید، توانایی بالقوه ای در نقش آفرینی مثبت در این راستا دارد به شرطی که بتوان آن را در قالب روشی کارآمد از اجرا و تحویل پروژه های ساختمانی قرار داد. هدف از این مقاله، ارائه ی تصویری روشن از روند فعلی (طرح-مناقصه-ساخت) و اتکای آن بر CAD و وجوب حرکت به سمت روش اجرای یکپارچه ی پروژه (IPD) و مبتنی بر سامانه BIM است و در آن چارچوب مفهومی این مفهوم تشریح میشود.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، طرح-مناقصه-ساخت، اجرای تجمیعی پروژه مدیریت و اجرای پروژه های ساختمانی، صنعت ساختمان Building Information Modelling و BIM و IPD 
ارسال شده در:

مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM سبز

شنبه 26 تیر 1395
05:13
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM سبز
شهاب نادری - کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت علوم و تحقیقات مرکزی
  مهدی روانشادنیا (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۱۷۹۷)
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
چکیده مقاله:
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعهWCEDتوسعه پایدار را به صورت توسعه ای که احتیاجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسلهای آتی بر آورده نماید، تعریف کرده است LEED پرکاربردترین سیستم رتبه بندی ساختمان سبز درکشور ماستLEED در 7 سرفصا محیط زیستی با 96 امتیاز ارائه طریق میدهد و ساختمانهایی که معیارهای توسعه ی پایهدار را برآورده کنند ، موفق به اخذ گواهی لیید )پلاتینیوم، طلایی، نقره ای، گواهی( برای ساختمانهای سبز می شوند . مدل سازی اطلاعات ساختمان به مجموعه ای از اطلاعات پارامتری که برای استفاده در تصمیم گیری های مربوط به طراحی ،ایجاد نقشه های ساختمانی با کیفیت ، پیش بینی عملکرد ساختمان ، تخمین هزینه ، زمانبندی، روشهای نگه داری و بهره برداری و مدیریت قراردادها و تدارکات استفاده می شود، تعریف می شود . در پژوهش کاربردی آتی، پس از جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای، با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی چند مطالعه ی موردی در این زمینهه پرداخته شد که به روش استقرائی فشرده سازی و طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیا آنها صورت پذیرفت.یک مدل فرری که ویلایی با فرض تاسیس در تهران می باشد ، ایجاد شد . مدل سازی اطلاعات ساختمان سبز از جمله مکان پروژه ، جهت گیری ساختمان ،جهت باد، مسیر خورشید تحلیل برداشت آب خاکستری و آب باران طراحی سایت و انالیز انرژی درنرم افزارهای Energy+ ، Revit2015 و Ecotect انجام شده است
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
توسعه پایدار، ساختمان سبز، مدل سازی اطلاعات ساختمان، سیستم رتبه بندی ساختمان سبز 
ارسال شده در:

ارزیابی اقتصادی پروژه های عمرانی اجرا شده به روش BIM با رویکرد توسعه پایدار

شنبه 26 تیر 1395
05:13
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله ارزیابی اقتصادی پروژه های عمرانی اجرا شده به روش BIM با رویکرد توسعه پایدار
حامد ابراهیمی - دانشجوی دکتری تخصصی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  عباس محمودآبادی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۸۲۴)
مدیر گروه مهندسی صنایع، دانشگاه مهرآستان، گیلان، ایران
چکیده مقاله:
به طور کلی صنعت ساخت و ساز در چند دهه اخیر با چالش های فراوانی چون پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه در مقایسه با سایر صنایع، افزایش هزینه های مدیریتی و اجرایی، تحمیل هزینه های پیش بینش نشده و هزینه های ناشی از تغییرات روبرو بوده است. بنابراین رویکرد مهندسین عمران، معماری ساخت رفته رفته به سمت استفاده از فن آوری های نوین در این صنعت متمایل شده است. مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) یکی از روش های نوین در طراحی، مشاوره و اجرای یک پروژه است که با تشکیل یک مدل چندبعدی یکپارچه از پروژه و دربرگیری تمامی خصوصیات فیزیکی و عملکردی آن پروژه و ارتباط هوشمند بین تمامی این مراحل در طول چرخه حیات، پروژه را از مرحله مطالعات مفهومی تا بهره برداری هدایت می کند. در این مقاله پس از معرفی فن آوری BIM، یک پروژه کار شده به این روش به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و نسبت منافع به مخارج در پارامترهای مختلف با رویکرد توسعه پایدار محاسبه گردیده است. در صورتیکه این نسبت بزرگتر از یک باشد اجرای پروژه با این فن آوری اقتصادی خواهد بود و در غیر این صورت پروژه توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
ارزیابی اقتصادی پروژه های عمرانی، نسبت منافع به مخارج، مدل سازی اطلاعات ساختمان، BIM، توسعه پایدار 
ارسال شده در:

پردازش ابری و کاربرد های آن در مدیریت پروژه

شنبه 26 تیر 1395
05:12
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله پردازش ابری و کاربرد های آن در مدیریت پروژه
جواد مجروحی سردرود - نویسنده مسوول: استادیار، دکتری مدیریت ساخت، دپارتمان مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سیدسجاد موسوی - دانش آموخته مهندسی عمران، دپارتمان مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
جواد شاکی ماسوله - دانش آموخته مهندسی عمران، دپارتمان مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده مقاله:
پردازش ابری که یکی ازدست یافته های اخیر علم IT است درواقع این امکان را فراهم می سازد که محاسباتو ذخیره سازی به جای حالت ناحیه ای می توانند از محاسبات ابری بهره مند شوند. در این مقاله مفهوم پردازش ابریشامل مجازی سازی، معماری پردازش و همچنین وب سرویس ها مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به بررسیاجزای معماری سرویس گرا که در واقع لایه های معماری پردازش ابری هستند (SaaS, PaaS, HuaaS, IaaS)پرداخته ایم. سپس از دیدگاه مدیریتی، ابرها از نظر امنیتی، اقتصادی، امکان کنترل و توسعه مورد بررسی قرار گرفته اندو یکی از کاربردهای مهم پردازش ابری- نرم افزار به عنوان سرویس- معرفی گردیده است. مزایا و امکانات نرم افزارهای کاربردی در زمینه مدیریت پروژه بررسی و مدل سازی اطلاعات ساختمان بعنوان یک حوزه دانشی در صنعت ساخت وساز جهت بهر برداری از پردازش ایری مطرح گردیده است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
پردازش ابری، مدیریت پروژه، ابر خصوصی، ابر عمومی، مدل سازی اطلاعات ساختمان 
ارسال شده در:

طراحی پایدار و موفق با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختان

شنبه 26 تیر 1395
05:12
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله طراحی پایدار و موفق با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختان
روح الله همتیان پور - دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
سیروس کراهی مقدم - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
چکیده مقاله:
بهره گیری از فناوری های نوین نرم افزاری و سخت افزاری یک ضرورت مهم صنعت ساخت و ساز ایران امروز ماست. مدل سازی اطلاعات ساختمان یک پدیده جدید در شیوه طراحی و مستندسازی در صنعت ساز و ساخت است. مفهوم توسعه پایدار نیز یک تغییر مهم در فهم رابطه انسان و طبیعت و انسان ها با یکدیگر می باشد. این مسئله با دیدگاه دو قرن گذشته انسان که بر پایه جدایی موضوعات محیطی و اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته بود در تضاد است. در گذشته توسعه یک امر ضروری بود ولی امروز پایداری محیط زیست و توسعه به هنگام و با یک نگاه ویژه به آینده از الزامات توسعه محسوب می شود. ترکیب B.I.M و پایداری می تواند به ما کمک کند تا سریع تر و بهتر به سمت یک جهان قابل بازیافت و زمین سالم تر حرکت کنیم. این مقاله ضمن بررسی راهکارهای مختلف برای توسعه پایدار، یکی از مباحث جدید و کاربردی مدیریت یکپارچه پروژه، یعنی مدل سازی اطلاعات ساختمان ( Building Information Modeling ) که آن را به اختصار B.I.M می نامیم را در پروژه های ساختمانی پایدار معرفی کرده است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
فن اوری های نوین،مدل سازی اطلاعات ساختمان، توسعه پایدار و مدیریت پروژه 

ارسال شده در:

بکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان در مدیریت ساخت و موانع و مشکلات ان

شنبه 26 تیر 1395
05:11
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله بکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان در مدیریت ساخت و موانع و مشکلات ان
رٍوح الله همتیان پور - دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
سیروس کراهی مقدم - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
چکیده مقاله:
روش های نوین اجرای ساختمان ها جهت بهبود کیفیت، کاهش زمان و هزینه و افزایش بهره وری آن ها همواره مورد نظر مهندسین معمار، عمران و ساخت بوده است. مدل سازی اطلاعات ساختمان ( B.I.M ) یک تغییر جدید در شیوه طراحی و مستندسازی در صنعت ساز و ساخت است. مدل سازی اطلاعات ساختمان، اطلاعاتی درباره کلیت ساختمان به ما می دهد و اسنادی کامل و تجمیع شده را در یک پایگاه داده ها در اختیار ما می گذارد. همه این اطلاعات پارامتری هستند و بنابراین با یکدیگر در ارتباط هند. هرگونه تغییر در یک شیء درون مدل، در کل پروژه از همه جوانب تأثیر می گذارد. مدل سازی اطلاعات ساختمان، در بردارنده داده های ساختمانی واقعی است و فقط از نقشه های دوبعدی ساختمان که به صورت رایج در نقشه های کشیده شده با اتوکد یافت می شود تشکیل نشده است. مدل سازی اطلاعات ساختمان در واقع یک مدل چند دودی شبیه سازی شده مربوط به هندسه ساختمان، روابط فضایی، اطلاعات جغرافیایی، مقدار و حواس تمامی اجزای ساختمان و ارتباط هوشمند آن ها با یکدیگر است. این فناوری رویکردی جدید در زمینه طراحی ساختمان، اجرا و مدیریت آن به صورت هم زمان با کیفیت و هماهنگی بسیار بالاست. در این تحقیق به به کارگیری B.I.M در بخش های مختلف مدیریت ساخت پرداخته شده است و موانع و مشکلات اجرای آن شناسایی شده اند.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان،مدیریت ساخت، مدل چند بعدی و اجزای ساختمان 

ارسال شده در:

معرفی سیستم نوین مدلسازی اطلاعات ساختمان و کاربرد آن در معماری برای دستیابی به توسعه و طراحی پایدار

شنبه 26 تیر 1395
05:11
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله معرفی سیستم نوین مدلسازی اطلاعات ساختمان و کاربرد آن در معماری برای دستیابی به توسعه و طراحی پایدار
سارا امیرشکاری - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
سمیرا امیرشکاری - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، واحد بین الملل
چکیده مقاله:
امروزه ساخت و ساز، فرآیندی است که لازمه آن، وجود داده ها و اطلاعات کافی مربوط به اجزای سازه ای ساختمان و صرف هزینه و زمان نسبتاً بالا جهت دستیابی به این داده ها می باشد. هر قدر اطلاعات بدست آمده از شرایط و اجزای یک ساختمان کاملتر و دقیقتر باشد، تصمیمات اتخاذ شده برای انتخاب روشهای ساخت و ساز نیز بهینه تر خواهد بود و هزینه لازم برای اجرای پروژه های ساختمانی کاهش خواهد یافت. تکنولوژی مدلسازی اطلاعات ساختمان (Building Information Modeling) یا به اختصار BIM، یکی از متدهایی است که به دلیل امکان ایجاد پایگاه داده های قوی برای ساختمان و اجزای آن و همچنین ایجاد و ارائه شناسنامه های اطلاعاتی غنی برای آنها، امکان اتخاذ تصمیمات بهینه جهت اجرای پروژه ها در هر مرحله ای از انجام یک پروژه، کاهش چشمگیر زمان و هزینه مدیریت اجرایی و ساخت و ساز را فراهم آورده است. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن معرفی و ارزیابی قابلیت های پیشرفته تکنولوژی نوین BIM، به بیان نقاط قوت این سیستم در مدلسازی اطلاعات یک ساختمان پرداخته شود. سپس برخی از بازخوردهای کاربردی استفاده از این سیستم نوین در طراحی ساختمانها در معماری پایدار مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور ابتدا برخی از مهمترین اصول معماری سبز در دستیابی به توسعه پایدار که در عصر حاضر توجه بسیاری از معماران و طراحان را به خود جلب کرده است، مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت برخی از کارکردهای مهم، مفید و کاربردی استفاده از تکنولوژی نوین BIM برای دستیابی به این اصول برای طراحی با رویکرد پایدار مورد بررسی قرار گرفته است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
سیستم مدلسازی، اطلاعات ساختمان، توسعه، طراحی پایدار 

ارسال شده در:

گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان - مطالب مدل سازی اطلاعات ساختمان، مدلسازی اطلاعات ساختمان ،Building information modeling ،BIM


گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان - مطالب مدل سازی اطلاعات ساختمان، مدلسازی اطلاعات ساختمان ،Building information modeling ،BIM,تعطیلی کلیه فعالیت های تجاری
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان است. ||
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic