درحال مشاهده: گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان - ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻰ اﻓﺘﺪ، ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ واﮐﺲ زده ﺑﺎﺷﺪ.

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻰ اﻓﺘﺪ، ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ واﮐﺲ زده ﺑﺎﺷﺪ.

دوشنبه 7 بهمن 1398
09:19
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ رﺳﺪ و ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ آﻏﺎز ﺷــﻮد، ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻰ اﻧﺪﯾﺸﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ رﻓﺖ، ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد ﺣﺮﻓﻰ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﺲ ﭘِﺮﺳﻰ در ﺳﺎل  2001ﺑﻪ ﻣﻦ زد، ﻣﻰ اﻧﺪازد. ﻣﺎ در ﺳــﯿﺎﺗﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣــﻰ ﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻠﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن، ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﻰ روﺑﺮو ﺷــﺪه ﺑﻮدﯾﻢ. ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ واﮐﺲ زﯾﺮ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر او دﯾﺪم و در ﻣﻮرد آن از او ﺳﺆال ﮐﺮدم. او ﮔﻔﺖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﭼﯿﺰﻫﺎى زﯾﺎدى وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳــﺘﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ، اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﺬرى در ﻣﻮرد واﮐﺲ ﻧﺰدن ﮐﻔﺶ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧــﺪارد. از آن روز ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴــﻰ ﻣــﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﺎرى درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه، ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮑﻰ ﺑﮑﻨﻢ، ﺑﻪ ﮐﻔﺶ ﻫﺎى او ﻧﮕﺎه ﻣﻰ ﮐﻨﻢ.
ﻣــﻦ در ﺟﺎﯾــﻰ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳــﺖ آﻣﺪه، ﻧﺸــﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷــﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى اﺟﺮا ﺷــﺪه در ﻃﻰ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳــﺖ. ﮔــﺰارش ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ ﻫﺎى ﻣﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﻣﺎ در ﻫــﺮ ﻣﺎه ﯾﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪى ﯾﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪى ﺑﺸــﻮد. ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺳــﻌﻰ ﺧﻮد را ﻣــﻰ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻨﺘﺮل داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻢ.
 ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ" و ﻣﺘﺸـﮑﺮم". ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺪرداﻧﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸــﺎن دﻫﯿﺪ، زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ورى ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر را ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
 ﮐﺎر را ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾﺰى ﮐﻨﯿﺪ و ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻤــﻮاره ﻣﻄﻤﺌــﻦ ﺷــﻮﯾﺪ ﮐﻪ از زﻣــﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧــﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪى ﺑﺮاى رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ روزﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻰ ﺳــﭙﺮى ﺷــﻮد. ﮐﻨﺘﺮل را ﺑﻪ دﺳــﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. ﻫﻤﻮاره اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى ﮐﻨﯿﺪ.
 ﮐﻔـﺶ ﻫﺎﯾﺘـﺎن را واﮐﺲ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﻮارد اﺳﺎﺳــﻰ اى ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷــﻤﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺳــﺮ وﻗﺖ ﺑﻮدن، ﺑﺮرﺳــﻰ و ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن ﻗﺒﻞ از ارﺳــﺎل آﻧﻬﺎ، و ﺗﺴﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳــﻤﻌﻰ و ﺑﺼﺮى ﻗﺒﻞ از ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺰرگ. و ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺘﺎن را واﮐﺲ بزنید.

گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان - ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻰ اﻓﺘﺪ، ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ واﮐﺲ زده ﺑﺎﺷﺪ.


گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان - ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻰ اﻓﺘﺪ، ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ واﮐﺲ زده ﺑﺎﺷﺪ.,تعطیلی کلیه فعالیت های تجاری
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه مدل سازان اطلاعات ساختمان است. ||
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic